“Wat is de impact van TADA op haar deelnemers?”

Dit is een vaak gestelde en pertinente vraag. Een éénduidig antwoord bestaat niet, zo blijkt. TADA’s ‘multiple-layer-approach‘ wordt unaniem als positief ervaren, maar het positieve effect uit zich klaarblijkelijk op verschillende manieren.

Sommige TADA-leerlingen gaan dankzij TADA bijvoorbeeld beter hun best doen op de gewone school, omdat ze de relevantie van leren en ‘zich inzetten voor later’ sinds TADA beter begrijpen en appreciëren. Het is ook logisch dat kinderen dankzij TADA méér weten over de maatschappij en zichzelf: elke zaterdag opnieuw motiveert TADA hen om onze maatschappij, arbeidsmarkt én de eigen persoon – de eigen talenten en interesses – te ontdekken, maar liefst drie schooljaren lang.

Vaak horen we ook dat TADA-leerlingen zich toleranter opstellen ten opzichte van ‘de andere’ of in vergelijking met hun leeftijdsgenoten enthousiaster in het leven staan, met méér initiatiefzin ook, met kritischere denk- en doorzettingsvermogen of méér zelfvertrouwen en zelfkennis. ‘Empowered’, met andere woorden.

Masterthesis en vervolgonderzoek

Om een overzicht te krijgen van deze en andere effecten is TADA in 2015 gestart met een poging tot het ‘meten’ van deze verschillende effecten. Een eerste masterthesis verscheen in juni 2015. Deze zette vooral in op praktijkobservaties en kwalitatief onderzoek, naast het kwantitatief opvolgen van enkele kritieke prestatie-indicatoren: een stijgend aantal TADA-leerlingen bereikt, een beperkte uitval (minder dan 10% per schooljaar) en beperkt absenteïsme op zaterdag (minder dan 15%).

In deze masterthesis is de impact van TADA vooral indirect bekeken: door de ogen van of via de perceptie van zoveel mogelijk betrokkenen bij TADA: kinderen, alumni, ouders, leerkrachten van deelnemende scholen, gastdocenten en anderen. Via feedbackformulieren en diepte-interviews met zoveel mogelijk ‘stakeholders’ werd onderzocht welk effect TADA heeft op bedoelde en onbedoelde begunstigden. Deze thesis is op verzoek verkrijgbaar en is een aanzet tot vervolgonderzoek naar de effecten op het doelpubliek en de samenleving dat in samenwerking met Vlerick Businesschool wordt uitgevoerd vanaf 2016.

Omdat de uitbreiding van TADA geen afbreuk mag doen aan de kwaliteit van TADA, is TADA ook gestart met aanvullende trainingen voor haar pedagogische medewerkers en interne inspectie op zaterdag in de TADA-klassen ten voordele van kwaliteitsbewaring en -verbetering.
3d

Conceptontwikkeling en effectonderzoek naar de impact van weekendschoolonderwijs is ook al jarenlang uitgevoerd door zusterorganisatie IMC Weekendschool in Nederland. Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek van IMC Weekendschool waaruit blijkt dat weekendschoolleerlingen zich tijdens het weekendschoolonderwijs sterker ontwikkelen dan de controlegroep op indicatoren van zelfvertrouwen, toekomstperspectieven en sociale verbondenheid. Voor meer informatie over het effectonderzoek kan u terecht bij IMC Weekendschool: info@weekendschool.nl.

Hecht u ook veel waarde aan zaken als het meten van TADA’s impact of onderwijsvernieuwing? Steun ons dan financieel of neem contact op om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken: info@toekomstatelierdelavenir.com.

Studenten die hun afstudeeronderzoek willen verrichten bij TADA, krijgen eerst een sollicitatiegesprek waarbij ze eerder eigen onderzoek voorleggen.